Søk på helsenyheter og helserelaterte saker

 

Ønsker ikke diagnose

Helse og omsorgdepartementet melder at det skal det settes i gang med et nytt utredningsprosjekt av pasienter som har helseplager fra amalgam. Prosjektet kalles: ”utprøvende behandling ved eventuell mistanke om bivirkninger fra amalgam”

Pressemeldingen kom dagen etter at Jon Jæger Gåsvatn (FrP) fremsatte spørsmål om Bivirkningsgruppens habilitet i Stortinget.  

Jon Jæger Gåsvatn Stiller spørsmål om 
Bivirkningsgruppens hablitet.

- På de 16 årene Bivirkningsgruppen for odontologiske
biomaterialer (BVG) har eksistert har 600-700 pasienter blitt undersøkt uten at noen har fått diagnosen amalgamforgiftning. Selv om kvikksølvkonsentrasjonen i blod og urin hos disse pasientene er innenfor referanseområdet, vil statsråden utelukke at mange av disse pasientene har helseplager som følge av kvikksølv i
kroppen, og mener statsråden at BVG utfører et uhildet utredningsarbeid som sikrer disse pasientene nødvendig helsehjelp?

Begrunner spørsmålet med:

- I over 20 år har det vært fokus på eventuelle helseplager som følge av forgiftning fra kvikksølv i amalgamfyllinger. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG) ble opprettet i 1993. BVG ble evaluert i 2006. Pasienter som
henvises til Bivirkningsnemda er utredet av lege og tannlege. Gjennom blod og urinprøver måles kvikksølvkonsentrasjonen i disse kroppsvæskene. Resultatene vurderes mot et referanseområde fastsatt ut fra gjennomsnittsverdier i en normal populasjon. Bivirkningsnemda synes å ha et sterkere fokus på allergiske reaksjoner enn på toksikologi. Det har etter hvert utviklet seg til et anstrengt forhold mellom pasientorganisasjonen Forbundet tenner og helse og Bivirkningsnemda. Pasienter med helseplager opplever at de ikke blir tatt på alvor og det stilles spørsmål om BVG sin integritet på bakgrunn av BVG sin kobling mot Tannlegeforeningen og amalgamindustrien.

Dagen etter kom pressemeldingen fra Helse og omsorgdepartementet: 

-Tannleger, fastleger og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger etter tannbehandling. – Målet er bedre helse og livskvalitet til personer med helseproblemer knyttet til bruk av amalgam, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet fikk i april i år oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet om å foreslå en skisse til et samarbeidsprosjekt om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av amalgam. Nå er denne klar.
– Målet med prosjektet er at personer som knytter sine helseproblemer til amalgam skal få bedre helse og livskvalitet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Helseministeren ser på effekt av 
behandling.

Foto: Torgeir Haugaard

Ser på effekt av behandling

Prosjektet Helsedirektoratet skisserer vil også undersøke effekten av forskjellige behandlinger ved mistanke om helseplager på grunn av tannbehandlingsmaterialer.
– Vi håper dette vil kunne gi svar på en eventuell årsakssammenheng og effekt av forskjellige behandlinger når det er mistanke om helseplager på grunn av amalgam, sier Strøm-Erichsen.

Kaller prosjektet et unikt

Statsråden understreker at dette i internasjonal sammenheng er et unikt prosjekt, som vil strekke seg over sju-åtte år.
Helse- og omsorgsdepartementet vil over nyttår gi Helsedirektoratet nærmere svar på videre planlegging og organisering. Departementets siktemål er at prosjektet kan starte med pasientbehandling i løpet av 2011.

På spørsmål om habilitet har statsråden selvsagt unngått å svare på.
Fra den dagen Bivirkningsgruppen har blitt opprettett har det blitt brukt minst 100 millioner til utredning av amalgampasienter.  Ikke en eneste amalgampasient har fått godkjent diagnose av kvikksølvforgiftet av amalgam. Det nye prosjektet er estimert til å koste 33 mill. kroner, og de endelige resultatene skal legges fram i 2018-2019.

For både pasientene og helsepersonell skulle man tro at det mest nødvendige var å få stilt diagnose. Diagnosen er jo helt elementært for en videre behandling og rettigheter innenfor helsesystemet. Man kan jo undre seg hvorfor det skal være mer problematisk å stille denne pasientgruppen enn for andre sykdommer.

Hvis vi ser på det nye utvalgets sammensetnig, som i hovedsak består av tannleger, kan forklaringen være. Helsedirektoratet ønsker ikke den negative fokus på bruken av amalgam som en diagnose vil gi.

Bjørnar Bendiksen

  


Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus


 

 

 

 

 

 

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418